10. nedeľa po Sv. Trojici – Nedeľa pokánia

10. nedeľa po Sv. Trojici – Nedeľa pokánia
25. augusta 2019

10. nedeľa po Sv. Trojici – Nedeľa pokánia

Kazateľ:
Passage: Rim 11, 25 - 32
Typ Kázne:

Kázeň na biblický text Rim 11, 25 - 32: Lebo aby ste si nenamýšľali, bratia, nechcem, aby ste nepoznali tajomstvo, že časť Izraela stala sa zatvrdilou dovtedy, kým nevojde plnosť pohanov. A tak celý Izrael bude spasený, ako je napísané: Pride zo Siona vysloboditeľ, odvráti bezbožnosť od Jákoba; a to bude moja zmluva s nimi, keď im snímem hriechy. 

Podľa evanjelia sú síce nepriatelia pre vás, ale podľa vyvolenia (sú) milovaní - pre otcov. Lebo Boh neľutuje dary milosti a povolanie. Ako ste totiž vy kedysi neposlúchali Boha, a teraz dostalo sa vám milosrdenstva pre ich neposlušnosť, tak aj oni teraz neuposlúchli, aby pre milosrdenstvo, ktoré sa vám stalo, aj im dostalo sa teraz milosrdenstva. Lebo zavrel Boh všetkých do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zmiloval.