2. nedeľa po Zjavení – Inštalácia zborového farára Martina Chalupku

2. nedeľa po Zjavení – Inštalácia zborového farára Martina Chalupku
19. januára 2020

2. nedeľa po Zjavení – Inštalácia zborového farára Martina Chalupku

Kazateľ:
Passage: 1. Samuelova 1, 1-8
Typ Kázne:

1. Samuelova 1, 1-8: Bol istý muž z Ramátajim Cófímu, z Efrajimského pohoria, menom Elkána, syn Jerócháma, syna Elihúa, syna Tóchúa, syna Cúfa Efratského. Mal dve ženy: jedna sa volala Anna a meno druhej bolo Peninná. Peninná mala deti, Anna bola bezdetná. Ten muž chodieval každoročne zo svojho mesta do Šíla klaňať sa a obetovať Hospodinovi mocností; tam boli kňazmi Hospodinovými dvaja synovia Élího: Chofní a Pinchás. 

V ten deň, keď Elkána prinášal obeť, dal z nej čiastku svojej žene Peninne i všetkým jej synom a dcéram. Anne však dal dvojnásobný diel, lebo Annu miloval, i keď jej Hospodin zavrel lono. Pritom ju veľmi trápila jej sokyňa a podpichovala ju, pretože jej Hospodin zavrel lono. Tak to bolo z roka na rok; kedykoľvek išla do domu Hospodinovho, táto ju tak sužovala, že plakávala a nejedávala. Vtedy jej muž Elkána vravel: Anna, prečo plačeš? A prečo neješ? Prečo ti je srdce smutné? Nie som ti ja lepší ako desať synov?