Bratia a sestry, synoda ECAV na Slovensku schválila 10.10.2020 v Ružomberku Cirkevný zákon č. 6/2020 o Elektronickom informačnom systéme ECAV na Slovensku (EIS ECAV). Účelom tohto cirkevno-právneho predpisu je vytvorenie systému na zber, spracovanie, poskytovanie a uchovávanie informácií. Zároveň slúži na zjednodušené a efektívne riadenie agendy jednotlivých COJ ECAV na Slovensku. Agenda EIS ECAV zahŕňa personálne, administratívne, ekonomické, komunikačné a plánovacie riadenie jednotlivých COJ a ich kontrolu. Všetky COJ ECAV na Slovensku sú povinné využívať EIS ECAV, teda taktiež aj CZ ECAV Prešov. Samozrejme databáza osobných údajov je prístupná len oprávneným osobám. Prístup ku osobným údajom Evidencie členov COJ má v zásade len daná COJ, ktorá zabezpečuje legislatívnu ochranu v spolupráci s ECAV na Slovensku. Osoby sú v systéme evidované ako člen alebo ako nečlen ECAV na Slovensku. Evidencia členov CZ ECAV Prešov predstavuje evidenciu všetkých známych členov z dôvodu ich krstu, alebo prijatia za člena, ktorého evidujeme v kartotéke. Nakoľko údaje z našej kartotéky budeme evidovať v zmysle zákona v chránenom systéme EIS ECAV, chceme zároveň aktualizovať aj kontaktné údaje našich členov. Jedná sa predovšetkým o adresu trvalého pobytu a v súčasnej dobe aktuálny telefónny kontakt a e-mailový kontakt. Mnohokrát sa stáva, že členovia nášho cirkevného zboru zmenia bydlisko. Je však dôležité aj nám na Farský úrad CZ ECAV Prešov, Svätoplukova 11 nahlásiť, ak sa uvedené údaje zmenili.

Na aktualizáciu, registráciu a zmenu kontaktných a evidenčných údajov sme pre vás pripravili dva spôsoby.

Elektronický formulár:

touto cestou môžete zrealizovať registráciu, a aktualizáciu vašich údajov (Ochrana osobných údajov).

Evidenčný list

Druhým spôsobom je klasický spôsob cez evidenčný list.

Ak od posledného vyplnenia evidenčného listu Vašej rodiny uplynulo viacero rokov, zrejme už nie je aktuálny (zmenili ste adresu, prisťahovali ste sa do nášho cirkevného zboru, Vaše deti sa osamostatnili a odsťahovali sa od Vás…). Preto Vás prosíme, aby ste evidenčný list vyplnili a zaslali na farský úrad elektronicky na adresu ev.fara@patmos.sk, alebo klasickou poštou.

Ďalšie informácie

Veľmi radi vám na prípadné otázky zodpovieme na telefónnom čísle, alebo e-mailovej adrese farského úradu. Možno niektorí z vás si kladú otázku, z akého dôvodu potrebuje cirkevný zbor čo najpresnejšiu evidenciu svojich členov? Ukladajú nám to Cirkevný zákon č. 6/2020 o Elektronickom informačnom systéme ECAV na Slovensku a Cirkevné nariadenie č.1/2006 o evidencii členov cirkevného zboru. Všetky údaje, ktoré sú evidované cirkevným zborom, podliehajú ochrane osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov. Uvedená aplikácia EIS ECAV umožní efektívnu komunikáciu s členmi zboru, ktorí aktualizujú, resp. doplnia svoje kontakty. Potrebné je to na plánovanie vnútromisijných aktivít, činností zboru a informovanosti. Práve táto doba, keď sa nemôžme fyzicky stretnúť, zobrať si vytlačené oznamy, časopis v chráme, poukazuje na potrebu mať aj iné kontakty, aby sme vás vedeli informovať, pozývať a zároveň aj kontaktovať, či nepotrebujete pomoc.

Opätovne vás žiadame aj o aktualizovanie vašich údajov a členov vašich rodín v kartotéke cirkevného zboru, prostredníctvom elektronického formulára, alebo evidenčného listu. Tí, ktorí ste sa do nášho cirkevného zboru prisťahovali, alebo sa do n