Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 14. 6. 2023 v Malom Šariši rozlúčili so sestrou Alžbetou Macejovou r. Šoltésovou, 73 r.
 • Dňa 15.6.2023 boli v našom chráme pokrstení a prijatí do ECAV Kristína Birnšteinová a Samuel Sabanoš.
 • V sobotu 17. 6. 2023 boli v našom chráme pokrstené deti: Dcéra Vivien, rodičov Filipa Hanka a Melisy r. Čmelíkovej, syn Jakub, rodičov Daniela Šimčíka a Dominiky r. Boškovej.
 • Vážení členovia Zborového presbyterstva CZ ECAV Prešov, oznamujeme vám, že dňa 22. 6. 2023 o 17.00 h sa uskutoční zasadnutie Zborového presbyterstva CZ ECAV Prešov vo veľkej ZS na fare.

Milodary

 • Bohuznáma sestra z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje na CZP 20,- €.
 • Manžel a deti spolu s pozostalou rodinou pri uložení urny Jolany Dučaiovej r. Hudákovej do hrobu v Malom Šariši obetujú na CZP 200,- € a pre spevokol Sion 100,- €.
 • Sestra Helena Midriaková pri rozlúčke so sestrou Jolanou Dučaiovou obetuje na CZP 100,- €.
 • Bohuznámy brat z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje na CHB 10,- €.
 • Bohuznáma sestra s láskou spomína na zosnulého manžela a syna, ktorí odišli do večnosti pred 20. resp. 40.rokmi a obetuje na CHB 100,- €.
 • Bohuznáma rodina pri 50. narodeninách brata farára Martina Chalupku mu praje do ďalších rokov pevné zdravie, hojné Božie požehnanie a pohodu v rodine. Pri tejto príležitosti obetuje na CHB 50,- €.
 • Na koncerte pri príležitosti 60. narodením br. Juraja Lenhardta bolo vyzbieraných a venovaných na CHB 120,-€.
 • Pri poslednej rozlúčke s Alžbetou Macejovou obetuje bohuznáma sestra s krstnými deťmi na CHB 100,-€.
 • Pri dožití 86-tich narodenín Zuzany Lörincovej, 40. výročí úmrtia otca a úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia syna Mareka s vďačnosťou voči Pánu Bohu, prosiac o ďalšiu ochranu a Božie požehnanie obetuje dcéra Anna s rodinou na CHB 100,-€ a na zborový spevokol Sion 20,-€.
 • Rodina a známi zídení na poslednej rozlúčke s Alžbetou Macejovou namiesto kvetov obetujú na chrám Boží 500,-€.
 • Pri príležitosti uzavretia manželstva Martina Baloga a Simony Vaňovej obetujú rodičia Balogovci na CZP 50,- € a starí rodičia Benkovci na opravu chrámu30,- €.
 • Sestra Kristína Birnšteinová pri prijatí sviatosti Krstu Svätého a vstupe do ECAV obetuje na CZP 100,- €.
 • Brat Samuel Sabanoš pri prijatí sviatosti Krstu Svätého a vstupe do ECAV obetuje na CZP 50,- €.
 • Rodičia, krstní rodičia a starí rodičia pri krste Margaréty Botkovej z vďačnosti voči Pánu Bohu obetujú na CHB 100,- €.