Oznamy

  • Zbierka pre diakonický domov ELIM počas Aliančného modlitebného týždňa bola v celkovej výške 1 242,- €. Ďakujeme všetkým, ktorí do nej prispeli.
  • Predsedníctvo cirkevného zboru ECAV na Slovensku Prešov pozýva členov presbyterstva na Kandidačné presbyterstvo a Zasadnutie zborového presbyterstva dňa 7. 2. 2023 od 17.00 h vo veľkej zborovej sieni na fare. Pozvánka s podrobným programom bola zaslaná emailom.

Milodary

  • Pri nedožitých 100. narodeninách a 20. výročí odchodu do večnosti drahého otca Tomáša Semka s láskou spomína a za všetko, čo od neho prijala, ďakuje dcéra Oľga s rodinou a venuje na opravu chrámu v Prešove 100,- €.
  • Pri životnom jubileu Mareka Železníka s vďačnosťou voči Pánu Bohu obetuje najbližšia rodina 50,- € na CZP.
  • Bohuznámi manželia pri prijatí darov VP v domácnosti ďakujú Pánu Bohu za požehnanie a zdravie v minulom roku a porúčajú sa do Jeho starostlivých rúk aj v ďalších dňoch života. S láskou spomínajú na všetkých zosnulých v rodine a obetujú 70,- € na CHB a 30,- € na online prenosy.
  • Manželia Delingovci z vďačnosti voči Pánu Bohu za možnosť sledovať prenosy SB obetujú 50,- € na ich podporu. Darcom za prinesené milodary a ofery úprimne ďakujeme.