Oznamy

  • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa v Prešove 24. 1. 2023 rozlúčili so sestrou Máriou Benkovou r. Zavackou, 51 r., 25. 1. 2023 so sestrou Oľgou Droždíkovou r. Borodáčovou, 78 r.
  • 27. 1. 2023 uzavreli v chráme Božom v Hanušovciach nad Topľou manželstvo Štefan Mamrilla a Michaela Marková
  • V sobotu 28. 1. 2023 bol v našom chráme pokrstený syn Oliver, rodičov Milana Šperku a Kataríny r. Žmikovej.
  • Predsedníctvo cirkevného zboru ECAV na Slovensku Prešov pozýva členov presbyterstva na Kandidačnú poradu a Zasadnutie zborového presbyterstva dňa 7.2.2023 od 17.00 h na fare. Pozvánka s podrobným programom bude zaslaná emailom.

Milodary

  • Pri poslednej rozlúčke s milovanou manželkou, mamou a starou mamou Máriou Benkovou obetuje manžel s deťmi a ich rodinami 150,- € na opravu kostola, svokrovci Benkoví obetujú 50,- € na opravu kostola.
  • Rodičia Šperkovi pri krste syna Olivera obetujú 50,- € na opravu kostola.
  • Bohuznáma sestra s deťmi pri 47.výročí úmrtia manžela obetuje 60,- € na CZP.
  • Bohuznáma sestra pri dožití sa 40.-tich rokov z vďačnosti voči Pánu Bohu a prosiac o milosť a požehnanie do ďalších rokov obetuje 50,-€ na CZP.
  • Bohuznámy brat pri životnom jubileu 70 rokov a 55 rokov od konfirmácie si zároveň spomína na drahú mamu pri nedožitých 100-tych narodeninách, ďakuje Pánu Bohu za doterajšiu milosť a požehnanie, vyznáva svoj konfirmačný verš „Hospodin, tvoj Boh, kráča s tebou; nenechá a neopustí ťa!“ a obetuje 100,- € na CZP.
  • Pri poslednej rozlúčke s Máriou Benkovou rodina Priputenová obetuje 20,- € na CHB.