Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa v Prešove 21.11.2022 rozlúčili s bratom Františkom Šťastným, 87 r.
 • V sobotu uzavreli v našom chráme manželstvo Milan Guľas a Viktória Bosáková
 • Milé sestry, pozývame vás na Seniorátne stretnutie žien na tému: Násilie páchané na ženách a jeho dopad na život rodín a spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 3. 12. 2022 (sobota) o 15.00 h v Prešove. Svoju účasť nahláste na FÚ.
 • Presbyterstvo na svojom zasadnutí odsúhlasilo dočasnú zmenu konania SB:
  1. nedeľu v mesiaci o 9.00 h SB s požehnaním detí v Chráme
  Posledná nedeľa v mesiaci Rodinné SB o 11.00 h na fare

Milodary

 • Bohuznáma rodina z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 400,- € na opravu CHB.
 • Pri 12. výročí úmrtia a nedožitých 90. narodeninách s láskou a úctou spomína na manžela bohuznáma sestra s rodinou a obetuje 50,- € na opravu chrámu a 10,- € na DTF.
 • Pri príležitosti 70. narodenín drahého manžela a otca Miroslava, spomienke na drahú mamu pri 10. výročí jej odchodu do večnosti a s vďakou za 10. narodenín vnučky obetuje bohuznáma rodina na CZP 100,- €.
 • Brat Štefan Dudáš pri 60. narodeninách ďakuje Pánu Bohu za Jeho požehnanie a prosí o ďalšie Božie vedenie. Obetuje 40,- € na opravu kostola.
 • Rodina Michalovová pri krste dcéry Juliany ďakuje Pánu Bohu za požehnanie a prosí o ochranu a vedenie pre dcérku a obetuje na CZP 100,- €.
 • Bohuznáma rodina pri konfirmácii syna Jarka prosí o Božie požehnanie a ochranu a obetuje na CZP 100,- €.
 • Bohuznáma sestra z vďačného srdca za nezaslúženú Božiu milosť a požehnanie pri 40-tych narodeninách a spomienke na starých rodičov z oboch strán pri ich nedožitých 99, 100 a 101 narodeninách v týchto dňoch, obetuje 100,- € na opravu kostola.
 • Pri poslednej rozlúčke s Františkom Šťastným pozostalá manželka s rodinou prosí o Božie potešenie a obetuje 100,- € na opravu kostola.
 • Sestra Renáta Liptáková z Košíc z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 20,- € na podporu online prenosov.
 • Sestra Anna Železníková pri 100. narodeninách ďakuje Pánu Bohu za všetku Jeho milosť a požehnanie a spomína na všetkých svojich drahých, ktorí ju predišli do večnosti a obetuje 100,- € na opravu chrámu.
 • Vďačné dcéry s rodinami pri príležitosti 100. narodenín svojej mamy ďakujú za obetavosť a lásku, ktorú im preukazuje počas celého svojho života a obetujú na opravu chrámu 50,- € a detskú besiedku 50,- €.
 • Bohuznáma sestra pri 70. narodeninách, ďakuje za Božie požehnanie a obetuje 120,- € na opravu chrámu, 30,- € na online prenosy a 30,- € na DTF.
 • Rodina zídená na pohrebnej rozlúčke so Zuzanou Humeníkovou r. Gregorovou obetuje formou zbierky 260,- € na CZP.
 • Bohuznáma rodina spomína na manžela a otca pri 25. výročí úmrtia, zároveň spomína na ostatných zosnulých v rodine, ďakuje za Božiu milosť a ochranu a obetuje 100,- € na opravu kostola.
 • Bohuznáma rodina pri poslednej rozlúčke so sestrou, venuje na CHB 100,- €.
 • Bohuznáma sestra spomína s úctou, láskou a vďakou na manžela, syna, brata, rodičov, svokrovcov, ako aj na dobrú priateľku Annu Mikitovú a obetuje na CZP 100,- €, opravu kostola 50,- €, online prenosy 25,- € a DTF 25,- €.