Oznamy

  • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa dňa 29. 3. 2022 rozlúčili v Prešove s bratom Štefanom Pállom, 82 r.; 30. 3. 2022 v Gregorovciach s bratom Miroslavom Kancírom, 57 r.; 2. 4. 2022 na Solivare s bratom Radislavom Kuropčákom, 83 r.
  • Výzva mesta na nahlasovanie počtov ubytovaných ľudí z Ukrajiny je zverejnená: https://www.presov.sk/oznamy/mesto-presov-ziada-obyvatelov-aby-nahlasovali-pocty-ubytovanych-osob-utekajucich-pred-vojnou.html

Milodary

  • Pri krste Šarky Matejkovej obetujú rodičia, starí rodičia a krstná mama na CHB v Rokycanoch 50,- € na CHB v Prešove 30,- €.
  • Sestra Alžbeta Kancírová pri poslednej rozlúčke s bratom Dušanom Bekečom a pri spomienke na blízkych zosnulých v rodine obetuje 50,- € na podporu online prenosov a 20,- € na DTF.
  • Najbližšia rodina pri poslednej rozlúčke s Miroslavom Kancírom obetuje 200,- € na CHB. Smútočné zhromaždenie namiesto kvetov a vencov venuje 220,- € na CHB.
  • Sestra Mária Šebeňová pri prijatí darov VP v domácnosti obetuje na CZP 50,- €.
  • Bohuznáma sestra pri 60. narodeninách ďakuje Pánu Bohu za pomoc a požehnanie a prosí o Božie vedenie pre celú rodinu a obetuje na CZP 40,- €.
  • Bohuznáma sestra pri platení CP obetuje na CZP 70,- € s pokorným vyznaním: Hospodin je môj Pastier, nebudem mať nedostatku…
  • Ofera prijatá na účet v banke za uplynulý týždeň bola vo výške 59,- €.