Oznamy

  • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 7. 3. 2022 v Prešove rozlúčili s bratom Andrejom Zimmermannom 72 r., 12. 3. 2022 bola v našom chráme pokrstená dcéra Šárka, rodičov Mateja Matejku a Jany r. Hadbavnej
  • Predsedníctvo CZ ECAV Prešov pozýva členov zborového presbyterstva na zasadnutie ZP CZ ECAV Prešov, ktoré sa uskutoční dňa 14.03.2022 (pondelok) o 17.00 hodine v malej zborovej miestnosti na Farskom úrade CZ ECAV Prešov.

Milodary

  • Pri poslednej rozlúčke s drahým manželom a otcom Andrejom Zimmermannom obetuje rodina 40,- € na CHB.
  • Bohuznáma sestra pri platení CP a spomienke na zosnulých v rodine obetuje 30,- € na CZP a 10,- € na DTF.
  • Bohuznáma sestra pri platení CP obetuje 40,- € CH a 30,- € pre Ukrajinu.
  • Bohuznámy brat pri príležitosti jubilea 70 rokov, ktorých sa dožil z milosti Božej, z vďačnosti prináša milodar 40,- € pre modlitebňu Petrovany a 60,- € na CHB v Prešove.
  • Bohuznámy brat pri platení CP obetuje z vďačnosti voči Pánu Bohu na online vysielanie 20 eur a na DTF 20 eur.
  • Nezavrhni ma v čase staroby, keď mi sila mizne, Ty ma neopusť. Pri životnom jubileu 90 rokov, ktorých sa z Božej milosti dožila sestra Alžbeta Baranová ďakuje so svojimi deťmi, vnúčatami a pravnúčatami za všetko milosrdenstvo a obetuje 100,- € na opravu kostola.
  • Bohuznámy brat z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 100,- € na CZP.
  • Ofera za uplynulý týždeň bol vokátor pre kantorov.