Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 3. 12. 2021 rozlúčili v Prešove so sestrou Máriou Kopčákovou r. Beňovou 84 r.
 • V sobotu 4. 12. 2021 bola v našom chráme pokrstená dcéra Aneta rodičov Lukáša Martalusa a Radoslavy r. Lapošovej.
 • Vážení bratia a sestry, zborový konvent konaný dňa 25.7.2021 prijal nasledovné uznesenie:
  Zborový konvent CZ ECAV Prešov schvaľuje výšku cirkevného príspevku na hodnotu 20,- € pre člena CZ do konfirmácie a 30,- € pre konfirmovaného člena CZ.
  Zborový konvent odporúča členom CZ ECAV Prešov, ktorí už uhradili pôvodnú výšku CP, doplatiť príspevok do konca roka 2021 Prosíme vás, aby ste to prijali s pochopením a postupovali v zmysle tohto uznesenia.

Milodary

 • Pri poslednej rozlúčke s drahým manželom a otcom Mariánom Ferencom obetuje manželka s dcérami 20,- € na CHB.
 • Rodičia Hatokovci pri krste dcéry Hany, ďakujúc Pánu Bohu, obetujú 50,- € na CZP.
 • Bohuznáma sestra pri platení CP z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 30,- € na opravu kostola.
 • Pri 1. výročí smrti Márie Halasovej r. Hrivňákovej na ňu s láskou a vďakou spomína rodina a obetuje 70,- € na CZP.
 • Bohuznáma sestra ďakuje za Božie milosrdenstvo, zároveň si spomína na všetkých zosnulých v rodine a prosí o požehnanie pre celú rodinu do ďalších dní a obetuje 100,- € na opravu kostola.
 • Pri 1. výročí úmrtia manžela a 3. výročí úmrtia syna si na nich s láskou spomína manželka a mama a obetuje 50,- € na CHB.
 • Brat Eduard Jaduš pri príležitosti 80-tych narodenín ďakuje Pánu Bohu za milosť a zdravie a prosí o požehnanie do ďalších rokov. Zároveň si spomína na nebohých rodičov a obetuje 100,- € na CHB.
 • Bohuznáma rodina z Podhradíka pri prijatí daru VP v domácnosti obetuje 50,- €.
 • Pri 1.výročí úmrtia sestry Márie Halasovej r. Hrivňákovej si na ňu s láskou a v nádeji vzkriesenia spomína sestra Zuzana Balocová s rodinou z BJ a obetuje 30,- € na CHB.
 • Rodina Harbáčová pri nedožitých 100. narodeninách mamy Gabriely z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 100,- € na opravu kostola.
 • Bohuznáma sestra pri platení CP ďakuje Pánu Bohu za milosť a vedenie rodiny po celý rok a obetuje 45,- € na CZP.
 • Ofera za 1. adventnú nedeľu prijatá na účet v banke a v hotovosti do pokladne je vokátor pre kantorov.