Oznamy

  • Každú stredu o 17,30 h bude vysielaná evanjelická pobožnosť na Rádiu Slovensko, prosíme vás o oboznámenie s týmto vysielaním hlavne starších členov nášho cirkevného zboru, ktorí nemajú prístup na internet.

Milodary

  • Sestra Miriam Janečková ďakuje za online prenos SB a prosí o Božie požehnanie pre rodičov a celú svoju rodinu a obetuje na CZC 30,- €.
  • Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu za doterajšiu milosť a prosí o požehnanie a zdravie pre nás všetkých a obetuje na CZC 50,- €
  • Pri 30. výročí úmrtia starého otca Jána Babeja obetujú vnúčatá s mamou na CZC 100,- €
  • Vďačná sestra pri životnom jubileu obetuje pre spevokol 50,- €, mládež 50,- €, detskú besiedku 50,- € a CZC 150,- €.
  • Ofera poukázaná na účet z internetových SB vysielaných 22. 3. 2020 bola vo výške 506,- €