Pôvodné vydanie: CATECHISMUS MINOR (Kleiner Katechismus),
Dr. Martin Luther, 1537

Zdroje:
3. vydanie, Tranoscius v cirkevnom nakladateľstve, Bratislava, 1968, Z nemeckého a latinského textu „Die Symbolischen Bücher der ev. luth. Kirche, Gütersloh 1907“ preložil Dr. Andrej Ľudovít Katina, biskup Záp. dištriktu.
4. vydanie, Tranoscius, 1990, Liptovský Mikuláš

Prídavok II.

Výpovede písma pre domácnosť o stavoch a povolaniach, ktoré poukazujú na ich úrad a službu.

Biskupom, kňazom a kazateľom

Biskup musí byť teda bez úhony, jednej ženy muž, striezlivý, zdržanlivý, slušný, nie pijan, nie bitkár, ani nie mrzkého zisku žiadostivý, ale mierny, nehašterivý a nie lakomý. Má si dobre spravovať dom a dietky v poddanosti udržiavať so všetkou dôstojnosťou. Nesmie byť nováčikom vo viere, musí sa pridŕžať slova spoľahlivého podľa učenia, aby bol schopný aj napomínať podľa zdravého učenia, aj podvracať tých, ktorí odporujú. (1.Tim. 3)

Povinnosti poslucháčov voči duchovným pastierom

Tak ustálil aj Pán, aby z evanjelia žili tí, čo zvestujú evanjelium. (1.Kor. 9,14)

Komu sa dostáva vyučovania v slove, nech zo všetkého, čo má, udeľuje tomu, kto ho vyučuje. (Gal. 6,6)

Starších, ktorí boli dobrými predstavenými, najmä tých, čo sa unúvajú v kázni a vyučovaní, treba považovať za hodných dvojitej cti, lebo Písmo hovorí: „Nezaviažeš ústa volovi, keď mláti“ a „hodný je pracovník svojej mzdy.“ (1.Tim. 5,17,18)

Prosím vás, bratia, vážte si tých, čo namáhavo pracujú medzi vami a sú vám predstavení v Pánu a poučujú vás a nadovšetko ich milujte pre ich prácu. Nažívajte v pokoji medzi sebou. (1.Tes. 5,12-13)

Poslúchajte si vodcov a buďte im povoľní, veď oni bdejú nad vašimi dušami ako takí, ktorí budú účtovať z toho; nech to robia s radosťou a nie so vzdychmi, lebo to by vám nebolo na žiaden úžitok. (Žid. 13,17)

O svetskej vrchnosti

Každá duša poddaná buď nadriadeným vrchnostiam. Lebo nieto vrchnosti, ak len nie od Boha; a tie, čo sú, Bohom zriadené sú. Kto sa teda vrchnosti protiví, Božiemu zriadeniu sa protiví; a tí, čo sa protivia, priťahujú súd. – Veď je služobníkom Božím tebe k dobrému. Ale keď zle robíš, boj sa! Lebo nie nadarmo nosí meč. Božím služobníkom je totiž, vykonávateľom trestu nad tým, čo zle robí. (Rím. 13)

Povinnosti voči vrchnosti

Dávajte teda čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božieho, Bohu. (Mat. 22,21) Každá duša poddaná buď nadriadeným vrchnostiam. Preto sa jej (vrchnosti) treba podriadiť nielen pre trest, ale aj pre svedomie. Veď preto platíte aj daň, lebo sú to Boží služobníci práve tomuto povolaniu vytrvale oddaní. Dávajte každému, čo ste komu podlžní; komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť. (Rím. 13)

Manželom

podobne mužovia, uznanlivo nažívajte so ženským pokolením ako so slabším a uctite si ich ako spoludedičky života, aby vaše modlitby neboli daromné. (1.Pt. 3,7)

Vy, mužovia, milujte si ženy a nebuďte príkri k nim. (Kol. 3.kap.)

Manželkám

Ženy, poddané buďte svojim mužom ako Sára, ktorá poslúchla Abraháma a nazývala ho pánom. Vy ste jej dcérami, keď dobre robíte a nebojíte sa nijakého postrachu. (1.Pt. 3.kap.)

Rodičom

A vy otcovia nedráždite si dietky, ale ich vychovávajte v kázni a napomínaní Pánovom. (Ef. 6.kap.)

Dietkam

Dietky, poslúchajte si rodičov (v Pánu), lebo je to spravodlivé. „Cti si otca i matku“ – to je prvé prikázanie so zasľúbením, „aby sa ti dobre vodilo a dlho aby si žil na zemi“. (Ef. 6.kap.)

Pracovníkom, pomocniciam, nádenníkom a robotníkom

Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné.

Čomu ste sa aj vy naučili, čo ste prijali, aj počuli a videli na mne, to čiňte a Boh pokoja bude s vami. (Filip. 4,8-9)

Hlavám rodiny

A vy, páni, zaobchádzajte s nimi práve tak; nevyhrážajte sa, veď viete, že aj ich aj váš Pán je v nebesiach a u Neho nieto prijímania osôb. (Ef. 6,9, Kol. 4,1)

Nedospelým

Podobne mladší buďte poddaní starším. A vy všetci spoločne opášte sa pokorou, lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Pokorte sa teda pod mocnú ruku Božiu, aby vás povýšil časom. (1.Pt. 5,5-6)

Vdovám

Úplná aj osamelá vdova zložila svoju nádej v Bohu a dňom a nocou zotrváva na modlitbách a prosbách, ale rozkošnica je za živa mŕtva. (1.Tim. 5,5-6)

Vôbec všetkým

Ak je nejaké iné prikázanie, v tomto slove sú zhrnuté: „Miluj blížneho ako seba samého“ (Rím. 13,9). Predovšetkým teda napomínam, aby sa diali prosby, modlitby, prímluvy a ďakovania za všetkých ľudí. (1.Tim. 2,1)

Uč sa splniť príkaz každý,
v dome bude dobre navždy.