Pôvodné vydanie: CATECHISMUS MINOR (Kleiner Katechismus),
Dr. Martin Luther, 1537

Zdroje:
3. vydanie, Tranoscius v cirkevnom nakladateľstve, Bratislava, 1968, Z nemeckého a latinského textu „Die Symbolischen Bücher der ev. luth. Kirche, Gütersloh 1907“ preložil Dr. Andrej Ľudovít Katina, biskup Záp. dištriktu.
4. vydanie, Tranoscius, 1990, Liptovský Mikuláš

Prídavok I.

Modlitby na ráno a večer, za požehnanie darov a poďakovanie za dary.

Ranná pobožnosť

Ráno, Keď vstaneš, prežehnaj sa a hovor:

V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Potom, kľačiac alebo stojac, odriekaj Vieru všeobecnú kresťanskú, Otčenáš, a ak chceš, pomodli sa aj túto modlitbičku:

Ďakujem Ti, Otče môj nebeský, skrze Ježiša Krista, Tvojho milého Syna, že si ma tejto noci zachránil od všetkého zlého nešťastia a nebezpečenstva. A prosím Ťa, ochraňuj ma tohoto dňa od hriechov a všetkého zlého, aby Ti bol milý každý môj skutok i celý môj život. Lebo do Tvojich rúk odovzdávam seba, svoje telo, dušu a vôbec všetko. Tvoj svätý anjel nech je pri mne, aby sa ma diabol nezmocnil. Amen.

Večerná pobožnosť

Večer, keď ideš odpočívať, prežehnaj sa a hovor:

V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Potom, kľačiac alebo stojac, odriekaj Vieru všeobecnú kresťanskú, Otčenáš, a ak chceš, pomodli sa aj túto modlitbičku:

Ďakujem Ti, Otče môj nebeský, skrze Ježiša Krista, Tvojho milého Syna, že si ma tohoto dňa milostivo ochraňoval. A prosím Ťa, odpusť mi všetky moje hriechy a neprávosti. Ochraňuj ma milostivo aj tejto noci. Lebo do Tvojich rúk odovzdávam seba, svoje telo, dušu, a vôbec všetko. Tvoj svätý anjel nech je pri mne, aby sa ma diabol nezmocnil. Amen.

Za požehnanie darov

Celá rodina má slušne pristúpiť k stolu so zloženými rukami a hovoriť:

Na Teba čakajú oči všetkých a Ty im načas dávaš ich pokrm. Otváraš svoju milostivú ruku a všetko živé sýtiš podľa ľúbosti.

Poznámka: Božím zasľúbením je, aby všetko tvory dostatočne sa nasýtili a mali z toho radosť a potešenie. Ustarostenosť a lakomosť protiví sa tomuto Božiemu zaľúbeniu.

Potom nasleduje Otčenáš a táto modlitba:

Pane Bože, Otče nebeský, požehnaj nás a tieto svoje dary, ktoré prijímame z Tvojej láskavej dobroty skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.

Poďakovanie za dary

Po jedení, tým istým spôsobom: slušne a so zloženými rukami, má hovoriť:

Ďakujeme Hospodinu, lebo je dobrý; veď Jeho milosť trvá naveky. On dáva pokrm dobytku, krkavcom mladým. Záľubu nemá v sile koňa, ani sa nekochá v lýtkach muža. Hospodin záľubu má v tých, čo sa Ho boja, čo dôverujú v Jeho milosť. Amen.

Potom nasleduje Otčenáš a táto modlitba:

Ďakujeme Ti, Pane Bože, Otče, skrze Ježiša Krista, nášho Pána, za všetky Tvoje dobrodenia, lebo Ty žiješ a panuješ naveky. Amen.