Oznamy

  • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa v Prešove 3. 8. 2023 rozlúčili so sestrou Annou Sabolovou r. Cinovou, 88 r.; 4. 8. 2023 s bratom Ladislavom Pakanom, 90 r.
  • Dorastový výlet sa uskutoční v termíne 22. 8. – 27. 8. 2023 vo Vyšnej Slanej. Bližšie informácie a prihláška: https://patmos.sk/dorast/vylet/
  • Misijné dni VD ECAV sa uskutočnia v termíne 31. 8. 2023 – 3. 9. 2023 v Ľubovnianskych Kúpeľoch (Hotel SOREA) Téma: POŠTA PRE TEBA Registrácia: https://vdecav.sk/dni/

Milodary

  • Rodina Sabolová pri krste dcéry a vnučky Sabíny obetuje na opravu chrámu 50,- €.
  • Bohuznáma sestra pri 6. výročí úmrtia manžela, otca a starého otca obetuje na CHB 40,- €.
  • Bohuznáma sestra pri prislúžení VP v Barličke z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje na CZP 20,- €.
  • Sestra Danka Smolinská pri životnom jubileu z vďačnosti voči Pánu Bohu vyznávajúc so žalmistom „Spievať chcem Hospodinovi, lebo mi dobre učinil.“ venuje na CZP 50,- €.
  • Bohuznáma rodina z Prešova ďakujúc za Božie požehnanie pre celú rodinu venuje na dorastový tábor 100,- €.
  • Pri poslednej rozlúčke s drahou mamou Annou Sabolovou venujú dcéra Alena, synovia Vlado, Juraj a Peter s rodinami na CZP 100,- €.

Darcom za prinesené milodary a ofery úprimne ďakujeme.
„Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh.“ 2K 9,7