Oznamy

 • V nedeľu 28.8.2022 bol v našom chráme pokrstený syn Filip, rodičov Tomáša Červeňáka a Alžbety r. Ferencovej
 • V sobotu 3. 9. 2022 uzavreli v našom chráme manželstvo:
  Milan Vereščák a Nikoleta Kováčová,
  Jozef Rigas a Monika Biačová,
  Marek Matija a Monika Staruchová
 • Bratia a sestry, v týchto dňoch prebieha zápis detí, narodených v roku 2010, na konfirmačnú prípravu do 1. ročníka.
  Vyplnenú prihlášku doručte do kancelárie. Termín prvého stretnutia bude 8. 9. o 15.00 hod na fare. https://patmos.sk/konfirmacia/
 • Dňa 11. 9. 2022 sa v Prešove v rámci Služieb Božích o 9.00 uskutoční volebný konvent na voľbu generálneho dozorcu ECAV.
  S kandidátmi sa môžete oboznámiť tu: https://www.ecav.sk/aktuality/spravodajstvo/kandidati-na-gd

Milodary

 • Bohuznámi manželia pri 50. výročí sobáša ďakujú Pánu Bohu za jeho milosť a prosia o Božie požehnanie do ďalších dní obetujú 50,- € na opravu kostola.
 • Bohuznámy brat pri platení CP obetuje z vďačnosti voči Pánu Bohu na Červenicu 100,- €, CZP 40,- €, Spevokol 30,- €, a DTF 20,- €.
 • Bohuznáma rodina pri rozlúčke s bratom farárom Ondrejom Kočom obetuje miesto kvetov na CZP 40,- €.
 • Bohuznáma dcéra s rodinou s láskou a vďakou spomína na drahú mamu Máriu Anderkovú pri 50. výročí jej smrti a obetuje na CZP 40,- €.
 • Pri poslednej rozlúčke s drahou mamou a starou mamou Annou Oráčovou obetujú deti a ostatná rodina zídená na pohrebnej rozlúčke na CZP 200,- €.