Oznamy

  • V nedeľu 18. 7. 2021 bol v našom chráme pokrstený syn Samuel rodičov Igora Gregu a Veroniky r. Perovskej a zároveň bolo požehnané ich manželstvo.
  • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 21. 7.2021 rozlúčili v Prešove so sestrou Helenou Merčiakovou, r. Pozmánovou, 68 r.
  • Oznamujeme tohtoročným konfirmandom, že fotografie z konfirmácie si môžu vyzdvihnúť na farskom úrade denne v čase 8,00 h – 14, 30 h.

Milodary

  • Pri sobáši novomanželov Hankovcov s prosbou o Božie požehnanie obetuje rodina 100,- € na CHB a 50,- € pre spevokol.
  • Bohuznáma sestra spomína pri 1. výročí úmrtia na brata farára Jána Bakalára a obetuje 30,- € na CZP.
  • Bohuznáma rodina prosiac o ochranu, zdravie a požehnanie pre mamku obetuje 50,- € na CZP.
  • Pri 1. výročí úmrtia brata farára Jána Bakalára obetuje manželka s deťmi 150,- € na CZP.
  • Rodina Merčiaková pri rozlúčke s manželkou, mamou a starou mamou Helenou Merčiakovou obetuje 150,- € na CZP.
  • Pri príležitosti krstu syna a vnuka Samuela obetuje rodina Gregová a Perovská 150,- € na CHB.
  • Ohlásená dobrovoľná ofera na pomoc postihnutým bratom a sestrám na Morave prijatá na účet a v hotovosti do pokladne počas uplynulého týždňa bola vo výške 2361,65 €.