Rodinné spoločenstvo sa stretáva každú prvú nedeľu v mesiaci o 16:00 na fare.

Pozvaní sú všetci – deti, mládež, dospeláci aj starší…

Spoločenstvo RoS sa v roku 2015 tak ako aj po minulé roky stretávalo vždy 1x mesačne a to v každú prvú nedeľu o 16:00 hod v priestoroch Veľkej zborovky na fare. Do prípravy sú aktívne zapojené zložky stredoškolskej, vysokoškolskej mládeže, členovia rodinných skupiniek a taktiež naša nezisková organizácia Relevant. Svojou účasťou prídu toto stretnutie podporiť aj starší členovia nášho zboru, či ľudia hľadajúci Božiu lásku a prijatie aj cez spoločenstvo. Spoločne tak chceme s Božou pomocou tvoriť jednu veľkú rodinu, zdieľať sa a pozerať na naše životy cez pravdu Božieho slova.

Spoločnými modlitbami a svedectvami sa snažíme pomáhať si a povzbudzovať sa navzájom vo viere. Vytvárame tak spoločenstvo pre nás dospelých, ale zároveň sa vytvára spoločenstvo aj pre naše deti, ktoré vnímajú potrebu Boha chváliť a ďakovať mu aj za ľudí okolo nás.

Na stretnutiach preberáme rôzne biblické témy pretransformované do praktického života. V tomto školskom roku preberáme témy z Evanjelia podľa Jána a dôležité výroky Pána Ježiša Krista do nášho života (Ja som chlieb života, Živá voda, Svetlo sveta, …) Pri vykladaní Slova si pozývame rôznych hostí ordinovaných, ale aj laikov. Tento čas trávime čiastočne s deťmi a čiastočne bez nich. Teda v čase vykladania Slova a následnej diskusie majú deti svoj vlastný program v besiedkárskej miestnosti alebo klubovni Puzzle.

Záver stretnutia vždy tvoria príjemné rozhovory pri výbornom občerstvení.

V rámci spoločenstva RoS organizujeme aj ďalšie akcie určené na vzájomné spoznávanie sa a upevňovanie vzťahov. Jedná sa napr. o spoločné silvestrovské výlety či opekačky v závere školského roka. Taktiež sme sa zapojili do činností o.z. RoS ECAV na Slovensku, kde sme sa aktívne podieľali na príprave novembrovej konferencie RoS.

Na záver chcem srdečne poďakovať všetkým, ktorí sa starajú o fungovanie RoS Prešov a pozvať aj ostatných aby svojou účasťou na tomto stretnutí mohli naplniť slová z 1.listu Jána 1,7:

Ale ak chodíme vo svetle, ako On je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, Jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.